🇳🇱 🇬🇧

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Healing in Practice

Artikel 1. Definities

 1. De therapeuten & praktijknaam: Diederik, Shelley & ‘Healing in Practice’, gevestigd te Nederland, Apeldoorn onder KvK nr. 51657708.
 2. De cliënt: de wederpartij van praktijk ‘Healing in Practice’.
 3. Dienst(en): Incidentele adviezen, behandelingen, workshops, trainingen dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen/behandelingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voorkomen.
 5. Groepsbijeenkomst: een overeenkomst (bijvoorbeeld meditatieavond, cursus, workshop, groepshealing) betreffende meerdere cliënten tegelijk, met een bepaald onderwerp en een van te voren afgesproken aantal bijeenkomsten.
 6. Therapeut: een beoefenaar die een methode toepast met als doel iemands leven te verbeteren, zonder intentie of impliciete betekenis van gesprekstherapie, psychotherapie of enige andere wettelijk beschermde titel.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen/behandelingen betreffen.
  Het vertrekpunt van de therapie is hetgeen de cliënt aangegeven heeft voor behandeling. Dit wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld
 2. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een mondelinge of schriftelijke opdracht en acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge of schriftelijke bevestiging van een individueel consult of een serie consulten.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.
 5. De algemene voorwaarden maken deel uit van iedere behandel-overeenkomst tussen cliënt en Healing in Practice, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Door het ondertekenen van het Aanmeldingsformulier verklaart de cliënt tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor dienstverlening van praktijk Healing in Practice.
 6. Cliënt kan behandeling altijd opzeggen. Healing in Practice kan dit op grond van gewichtige redenen (zoals agressie, niet meewerken van de cliënt aan de behandeling, frequent niet betalen of aanmerkelijk belang).
 7. Cliënt verplicht zich tot de benodigde persoonlijke inzet en tot het nemen van zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf.
 8. Cliënt verplicht zich tot het betalen van de afgesproken kosten.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen/behandelingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van afspraken en consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Wanneer de cliënt verhinderd is kan deze tijdig per email of WhatsApp dit melden zodat de tijd aan een ander aangeboden kan worden. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd mogen in rekening worden gebracht. Ook niet op de afspraak verschijnen op de afgesproken tijd mag in rekening worden gebracht.
  • De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een al geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Er zal een vervangende afspraak op korte termijn gemaakt worden.
 2. Bij ziekte van de therapeut, of andere zaken van overmacht, neemt de therapeut zo snel mogelijk contact op met cliënt(en), mochten persoonlijke sessies en/of groepsbijeenkomsten door de onverwacht ontstane situatie geannuleerd moeten worden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming heeft verkregen.
 2. De therapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen (aan zijn/haar medewerkers en) eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. De therapeut zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2018. Binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt geeft Healing in Practice hieraan gehoor.
 4. Cliënt is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle correcte gegevens. Hier is de therapeut niet verantwoordelijk voor.
 5. Door ondertekening van het Aanmeldingsformulier (behandelovereenkomst) gaat men akkoord met deze Algemene Voorwaarden en geeft u uw therapeut toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 6. In geval van een groepsbijeenkomst doet de therapeut mondeling een beroep op de geheimhoudingsplicht van de aanwezige leden. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het verzaken van de geheimhoudingsplicht door een van de leden van de groep.

Artikel 7. Tarieven

De tarieven voor consulten, behandelingen of losse verrichtingen zijn met u kortgesloten en of vermeld op de website voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor particuliere cliënten dient op basis van de factuur binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.
 2. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen/behandelingen.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut te betalen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid / Disclaimer

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van Healing in Practice.
 3. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.
 4. Bij interpretatieverschillen tussen de originele Nederlandse voorwaarden en de Engelse vertaling zijn de Nederlandse voorwaarden van toepassing.
 5. Wij zijn gecertificeerd VortexHealing® behandelaar, en zijn gebonden aan de VortexHealing® Code of Ethics.

Artikel 11. Klachten regeling

Voor klachten over de behandeling dient de cliënt zich in eerste instantie rechtstreeks tot de behandelaar in de praktijk te wenden. In tweede instantie kan de cliënt zich volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) richten tot het NIBIG.

Artikel 12. Delen van persoonlijke gegevens met derden

Voor het informeren van derden (de huisarts bijvoorbeeld) zal ‘Healing in Practice’ de gegevens van de cliënt alleen gebruiken met de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt.

Healing in Practice verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die therapeut en cliënt overeengekomen zijn of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Healing in Practice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 13. Wijziging algemene voorwaarden

Healing in Practice behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe cliënten geldt de meest actuele versie van de algemene voorwaarden. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden effectief een maand na aankondiging hiervan aan lopende cliënten.


Apeldoorn, 14 Augustus 2023 (Druk- en typefouten voorbehouden)